پیرسیک در گویش محلی به معنی پرستو است؛ پرستوی مهاجری که دشت به دشت و صحرا به صحرا سفر می‌کند.

ما هم در پیرسیک به گوشه و کنار ایران سفر می‌کنیم تا شما را با جاذبه‌های گردشگری ایران، به‌خصوص بخش‌های ناشناخته آن، بیشتر آشنا کنیم و راهنمای خوبی برای سفر شما باشیم.